close
loading

bok@bstm.pl    +48 32 131 57 59    Pon-Pt : 8:00-20:00    Sob: 9:00-13:00


NASZA FIRMA

Jestesmy firma logistyczną działającą na rynku od 2016 r i od chwili powstania aktywnie i dynamicznie się rozwijamy.

W tej chwili zarządzamy flotą około 70. zestawów pojazdów ciężarowych dostarczających około 1000 ładunków miesięcznie na terenie całej Unii Europejskiej.

CERTYFIKATY

Posiadamy:

  • Licencję UE
  • Licencja Przewóz rzeczy
  • Polisa OCP

NASZE USŁUGI

  • Transport: krajowy i międzynarodowy
  • Serwis
  • Myjnia
  • Spedycja

KONTAKT

Zapraszamy do działu Kontakt w celu dokładniejszego zapoznania się z naszą ofetrą oraz rezerwacją terminu Państwa wizyty w Naszej Firmie.


 

Już dziś, zarezerwuj termin serwisu twojego auta

Klauzula informacyjna Administratora danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L z 2016r. Nr 119/1), zwanego dalej „Rozporządzeniem” lub „RODO”, Strona bstm.pl z siedzibą  41-400 Mysłowice
ul. Laryska 40 B. informuje, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest strona bstm.pl z  siedzibą 41-400 Mysłowice ul.Laryska 40B.
- kontakt do administratora email: bok@bstm.pl

- Strona przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
* podjęcia na żądanie Pani/Pana działań zmierzających do zawarcia umowy z stroną lub realizacji umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia),
* wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na stronie i wynikających z zawartych przez stronę umów z instytucjami publicznymi i finansowymi w związku z prowadzeniem działalności oraz realizacji zawartych z nimi umów, 
* wykonywania przez stronę oraz instytucje publiczne i finansowe obowiązków prawnych w zakresie przetwarzania danych na potrzeby promocji i informacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia),
* dochodzenia należności przez stronę (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia),
* wewnętrznych celów administracyjnych sklepu, w tym opracowywania statystyk, raportowania (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia),
* marketingu i promocji usług oferowanych przez stronę, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a i f) Rozporządzenia),
* organizacji i przeprowadzania szkoleń oraz doradztwa (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. a) Rozporządzenia.
- Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez stronę w przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia jest w szczególności podjęcie i skuteczna realizacja działań związanych z działalnością statutową prowadzoną przez stronę, 

w tym informowania o usługach i produktach oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń, w tym w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym, w szczególności skorzystanie z usług profesjonalnego pełnomocnika czy firmy windykacyjnej.
- W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w punkcie III i IV powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

* właściwe organy administracji rządowej, organy administracji publicznej lub inne uprawnione lub wskazane przez powyższe instytucje podmioty,
* podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu strony na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), w tym w szczególności podmioty świadczące na rzecz strony usługi doradcze, prawne, księgowo – podatkowe, audytorskie, konsultingowe, windykacji należności.
- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie III i IV celów przetwarzania, tj.:
* w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana z stroną umowy – przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, w tym dotyczące przedawnienia roszczeń oraz archiwizacji lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych po rozwiązaniu albo wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody,
* w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na stronie w związku z prowadzeniem działalności statutowej – przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez stronę,
* w zakresie marketingu i promocji usług oferowanych przez stronę – przez okres do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na takie przetwarzanie,
* w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych strony – przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów strony stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
- W związku z przetwarzaniem przez stronę Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
* prawo dostępu do treści danych oraz uzyskania informacji (na podstawie art. 15 Rozporządzenia),
* prawo do sprostowania danych (na podstawie art. 16 Rozporządzenia),
* prawo do usunięcia danych (na podstawie art. 17 Rozporządzenia),
* prawo do ograniczenia przetwarzania danych (na podstawie art. 18 Rozporządzenia),
* prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego (na podstawie art. 21 ust 2 Rozporządzenia),
* prawo do wniesienia uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych w celu realizacji interesu Administratora, określonego w pkt. 4 z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją (na podstawie art. 21 ust 1 Rozporządzenia),
* prawo do przenoszenia danych (na podstawie art. 20 Rozporządzenia).
- W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, chyba że przepisy szczególne będą zobowiązywały stronę do dalszego przetwarzania danych osobowych.
- W przypadku uznania, że przetwarzanie przez stronę Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z stroną, podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia tej umowy.
- Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy z stroną.
- Dane osobowe nie są poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, ani nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej bądź Europejski Obszar Gospodarczy.

fb g+ youtube mail 

 Projekt:  www.kreator.2018@gmail.com

 
dddd mmmmm